POLICY

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Behandling av personuppgifter

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vi är personuppgiftsansvariga

Meant To Mind AB med organisationsnummer 556944-5298 och adress Sollerövägen 1, 16771 Bromma ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig. Meant To Mind AB är därför personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

 

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster och produkter, dvs. endast för att ge dig information om Meant To Minds tjänster, ingå eller fullgöra ett avtal med dig som kund.

 

Vilka uppgifter samlar vi in om dig – och varför?

Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. Det innebär att vi inte samlar in fler personuppgifter än nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra avtal med dig. För att kunna komma i kontakt med dig, ge dig information om Meant To Minds tjänster, ingå samt fullgöra avtal med dig behöver vi information om förnamn, efternamn, e-postadress, adress och telefonnummer till dig. Vi får inte tillgång dina personuppgifter på annat sätt än genom ditt tillhandahållande av uppgifterna till oss. Om du inte har givit oss ditt samtycke använder vi inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

 

Cookies

Om du väljer ”Tillåt” när det gäller Cookies samlar vi IP-adress och information från din webbläsare om vilken kanal du kommer via och vilka sidor du tittar på. Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och för att uppmärksamma dig inom det område du är intresserad av i framtiden. Vi delar i vissa fall med oss av personuppgifter till leverantörer (tredje part) enbart i syfte att leverera våra tjänster. Leverantörerna har inte rätt att dela med sig av eller själv nyttja denna data på annat sätt.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.

 

Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna informera dig om Meant To Minds tjänster, utföra våra tjänster eller leverera våra produkter till dig. I den mån vi behandlar ytterligare uppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke eller säkerställa att behandlingen är tillåten med stöd av annan rättslig grund.

 

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig. Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer, men endast om du nyttjar Meant To Minds tjänster och det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som kund. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt. När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.

 

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på paula@meanttomind.se. Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.  

 

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.Integritetsskyddsmyndigheten.se.

 

 

 

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifter om dig som kund under den tid som Meant To Mind upplever att det finns intresse för fortsatt kommunikation eller under den tid Meant To Mind har ett avtal med dig och under en skälig tid därefter.

 

Rätt att göra invädningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.

 


Kontakt gällande behandling av personuppgifter

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till paula@meanttomind.se eller genom att ringa oss på telefonnummer 0708-32 74 38.

Kontakta mig